Podstawy

Jak zaksięgować korektę faktury w jednostce budżetowej?

Jak zaksięgować korektę faktury w jednostce budżetowej?
Jest wiele przyczyn wystawienia faktur korygujących, między innymi zastosowanie obniżek cenowych, wzrost ceny za dany produkt lub usługę, zwrot części towaru, zwrot całości lub części zapłaconej należności, pomyłka, na przykład w danych kontrahenta. Ustawa o VAT jasno deklaruje, że wystawiający korektę faktury VAT, musi na niej podać powód jej poprawy. Od nabywcy zaś prawo wymaga prawidłowego rozliczenia takiego dokumentu. Szczególną dokładność przykłada się do księgowania korekty faktury zakupu w jednostce budżetowej. Wszelkiego rodzaju wydatki publiczne są bowiem poddawane najwyższej kontroli, nie tylko samorządów ,ale także skarbowej.

Finansowanie jednostek budżetowych

Chcąc mówić o finansowaniu oraz księgowaniu przychodów, dochodów i rozchodów jednostki budżetowej, należy najpierw krótko wytłumaczyć czym ona jest i na jakich zasadach funkcjonuje. Formalna definicja jednostki budżetowej, według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (DZ.U z 2019, poz. 869 z późn. zm.) brzmi „Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego” (art.1). Ta sama ustawa, w artykule 3 określa sposób gospodarowania posiadanymi funduszami finansowymi „Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej  planem finansowym jednostki budżetowej”.

Przeczytaj: Jak zaksięgować prowizję za przelew?

Jak zaksięgować korektę faktury zakupu?

Każda jednostka budżetowa dokonując zakupu z pieniędzy publicznych musi się z niego rozliczyć za pomocą dokumentu kupna-sprzedaży. Dotyczy to zarówno nabycia sprzętu biurowego czy wody dla pracowników, jak również dokonywania opłat, między innymi za energię. Prawidłowe księgowanie korekty faktury zakupu, jak i samej faktury zakupu jest w sektorze publicznym bardzo istotne. Co do zasady, rozlicza się ją według ogólnych zasad, aczkolwiek podatek VAT można odliczyć dopiero w momencie opłacenia całej lub choć części faktury, po jej otrzymaniu. Bardzo istotne jest również to, żeby jednostka budżetowa pamiętała o dokonaniu korekty faktury zakupu w momencie jej otrzymania. Tak bowiem reguluje to ustawa o VAT. Jednakże ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że zanim zaksięguje się korektę faktury zakupu trzeba wpierw sprecyzować powód, dla którego została wydana. 

Księgowanie faktury korygującej na kontach

Podczas księgowania faktury korygującej na kontach należy szczególną uwagę zwrócić na odpowiedni jej zapis dotyczący nadpłat: -Wn konto 130 „Dochody kwota netto” –Wn konto 130 „VAT” –Ma konto 221 „kwota brutto”. Podczas zakańczania roku rozliczeniowego w jednostkach budżetowych, faktury korygujące podsumowuje się wedle następującego wzoru: -Wn konto 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” -Ma konto „Materiały”. Przekazanie dochodów do budżetu należy zaś ująć jako -Wn konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetu” -Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”.

Zobacz również: Jak zaksięgować odszkodowanie?

Faktura korygująca w księgach rachunkowych

Księgowanie korygujących faktur zakupu w księgach rachunkowych, może odbywać się w sposób łatwy i intuicyjny, jeśli tylko przedsiębiorca lub jednostka budżetowa, wybierze odpowiedni system do prowadzenia rachunkowości. Może to być na przykład Insert nexo, Rachmistrz GT, Rewizor GT, czy multizadaniowa platforma enova365, która jest narzędziem najwyższej na rynku klasy systemów ERP.  enova365 dostosowuje się do potrzeb właścicieli firm, zarówno tych małych, jednoosobowych, jak i dużych korporacji, a także publicznych samorządów, które doceniają możliwość prowadzenia jednostki w programie, który jest spójny. Faktury korygujące w księgach rachunkowych rzetelnie rozliczy również R2księga, która pomimo że jest systemem niezwykle prostym, to idealnie spełnia  zadanie, jakim jest prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. 

 


Zobacz inne artykuły