Podstawy

Jak zaksięgować zakup gruntu pod inwestycję

Jak zaksięgować zakup gruntu pod inwestycję
Inwestowanie firmowych pieniędzy w grunty, jest jedną z najbezpieczniejszych lokat. Spowodowane jest to ustawowym zapisem, że ziemia nie traci na wartości. Tak więc, nawet jeśli przedsiębiorca nie zarobi na tej inwestycji, to z pewnością na niej nie straci. Lokata ta wiąże się jednak z prawidłowym zaksięgowaniem gruntu jako inwestycji, a także bezbłędnym ujęciem użytkowania wieczystego gruntu w bilansie.

Księgowanie gruntu jako środka trwałego

Nieruchomości, w tym grunty, wedle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zalicza się do tak zwanych środków trwałych, czyli majątku firmy. Taką samą kwalifikację ziemi przedstawia ustawa o nieruchomości.  Warunkiem jest, że grunt nie zostanie sprzedany szybciej niż po roku, a przede wszystkim ma być wykorzystywany do potrzeb firmy. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie może wydzierżawić zakupionej ziemi, prawo bowiem na to zezwala (art.22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednakże, przedsiębiorca kupując grunt i księgując go jako środek trwały, musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie wolno mu go poddawać amortyzacji „Wartość początkową środków trwałych – z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu” (art. 31, ust.2 ustawy o rachunkowości). 

Księgowanie zakupu gruntu jako środka trwałego zapisuje się w księgach rachunkowych w następujący sposób: 

  • Wn konto 01 „Środki trwałe” 
  • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.

Sprawdź także: Rozliczenie zaliczki - księgowanie

Jak zaksięgować zakup gruntu pod inwestycję?

Chociaż wartość gruntu według prawodawcy nie zmniejsza się, to przedsiębiorca może ją zwiększyć, na przykład poprzez jego zabudowę. Wówczas powinien zaksięgować grunt jako inwestycję. 

Definicja inwestycji według profesora Mieczysława Połońskiego brzmi „nakłady finansowe na tworzenie nowych, odtworzenie lub modernizację istniejących środków trwałych, bądź nowo tworzone, odtwarzane lub modernizowane obiekty inżynierskie”. 

Jak zaksięgować zakup gruntu pod inwestycję? W księgach rachunkowych firmy, przedsiębiorca powinien dokonać zapisu 

  • Wn konto 04 „Inwestycje w nieruchomości”
  • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

W przypadku kiedy przedsiębiorca w związku z zakupem gruntu ponosi dodatkowe koszty z tym związane powinien zaksięgować

  • Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”
  • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

„Zamrożenie” gotówki w gruncie na kilka lat, nawet nie zwiększając jego wartości poprzez stawianie budynków, może przynieść przedsiębiorcy zyski, bowiem sprzedaż ziemi po minimum pięciu latach, pozwala zaoszczędzić 19% podatku dochodowego. Właściciele firm, tak jak osoby prywatne, mogą inwestować zarówno w grunty budowlane, jak i rolne, przy czym warto wiedzieć, że gruntu rolne, przy sprzedaży, zwolnione są z podatku VAT, podobnie zresztą jak grunty leśne. Prawnie reguluje to art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). 

Przeczytaj również: Jak zaksięgować notę obciążeniową?

Prawo wieczystego użytkowania gruntu w bilansie

Prawo wieczystego użytkowania gruntu reguluje art. 232 ust.1 Kodeksu Cywilnego „Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym”. Jak ujmuje się prawo wieczystego użytkowania gruntu w bilansie? Użytkowanie wieczyste należy zaksięgować jako aktywa trwałe (ustawa o rachunkowości). Trzeba też pamiętać, o dokonywaniu jego odpisów amortyzacyjnych. Użytkowanie gruntu wieczystego przez osobę prawną nie stanowi jej majątku, zatem bilans prawa wieczystego użytkowania gruntu nie powinien jej ujmować. Wprowadza się go wtedy do ewidencji pozabilansowej.

Podczas transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, w tym gruntów, bardzo ważny jest obieg dokumentów i ich bezpieczeństwo. Dlatego przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na pracę w programie enova365.

 


Zobacz inne artykuły