Numer BDO – co to jest?

Numer BDO zostaje nadany przedsiębiorcy w momencie zarejestrowania w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (nazwa skrócona Baza Danych o Odpadach, skrót BDO) prowadzonego przez niego podmiotu gospodarczego. Dlaczego dana działalność powinna być zgłoszona do BDO i jaki jest cel założenia Bazy Danych o Odpadach?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami powstałaby uszczelnić system gospodarowania odpadami, poprawić poziom recyklingu i zwiększyć skuteczność w walce z szarą strefą śmieciową. Chodzi o rejestrację i zbieranie informacji na temat wprowadzanych do obiegu opakowań, rodzaju i ilości i generowanych odpadów, czy uzyskanych poziomach recyklingu odpadów, sprzętu elektronicznego i akumulatorów.

Zobacz: jak zmienić wygląd faktury w Subiekcie GT

Numer rejestrowy BDO – od kiedy jest wymagany?

W zgodzie z ustawą o odpadach, Baza Danych o Odpadach prowadzona jest przez marszałka województwa – to on informuje podmioty o wpisaniu ich do bazy i nadaniu im numeru BDO. Obowiązek zgłoszenia podmiotu gospodarczego do BDO spoczywa na barkach przedsiębiorcy. W zgodzie z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, do Bazy Danych o Odpadach powinien zapisać się przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności:

  • wprowadza do obrotu na rynek krajowy sprzęt elektroniczny

  • wprowadza do obrotu na rynek krajowy baterie lub akumulatory

  • wprowadza do obrotu na rynek krajowy pojazdy

  • jest producentem, importerem lub wewnątrzwspólnotowym nabywcą opakowań

  • wprowadza do obrotu na terytorium kraju produkty w opakowaniach

  • wprowadza do obrotu na terytorium kraju opony

  • wprowadza do obrotu na terytorium kraju oleje smarowe

W praktyce najlepiej jest odwiedzić stronę internetową Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami pod adresem www.bdo.mos.gov.pl. Znajdziemy na niej prostą ankietę, która pomoże nam ocenić, czy dana firma powinna mieć przyznany numer BDO, czy w jej wypadku nie będzie to konieczne.

Firma, która uzyska wpis do rejestru BDO, musi prowadzić ewidencję generowanych odpadów. Obowiązek ewidencyjny realizowany jest drogą elektroniczną poprzez składanie tak zwanych KPO – kart przekazania odpadów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wypadku wpisu do BDO wielkość podmiotu gospodarczego nie ma znaczenia – wpisana do niego może być zarówno kosmetyczka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jak i przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem odpadów.

Sprawdź: upoważnienie do wystawiania faktur

W jaki sposób zarejestrować firmę w BDO?

Wniosek o wpis podmiotu gospodarczego do Bazy Danych o Odpadach możemy złożyć na trzy sposoby:

  • osobiście w Urzędzie Marszałkowskim

  • listownie – przesyłając wniosek do Urzędu Marszałkowskiego

  • drogą elektroniczną – po zalogowaniu się do systemu BDO poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej i utworzeniu tak zwanego roboczego wniosku rejestrowego.

Jeżeli składany wniosek nie wymaga uzupełnienia, to w zgodzie z ustawą, Urząd Marszałkowski ma 30 dni na dokonanie wpisu podmiotu gospodarczego składającego wniosek, do rejestru BDO. O wpisaniu podmiotu gospodarczego do BDO przedsiębiorca zostanie poinformowany pisemnie.

Numer rejestrowy BDO na fakturze – od kiedy jest obowiązkowy?

BDO została uruchomiona 1 stycznia 2020 roku, a wnioski o wpisanie do niej danego podmiotu gospodarczego, przedsiębiorcy mogli złożyć już pod koniec roku 2019. Na jakich dokumentach powinniśmy umieszczać numer rejestrowy BDO od 1 stycznia 2020?

W zgodzie z art. 63 ustawy o odpadach podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, powinien umieszczać nadany mu numer rejestrowy BDO na firmowych dokumentach zewnętrznych związanych z prowadzoną przez niego działalnością. Dlatego, jeśli dany podmiot gospodarczy spełnia kryteria do bycia wpisanym do Bazy Danych o Odpadach, to numer rejestrowy BDO na fakturze VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna-sprzedaży oraz każdym innym dokumencie zewnętrznym związanym z wykonywaną działalnością, powinien się znaleźć.

Warto na koniec nadmienić, że za niestosowanie się do ustawy o odpadach przewidziane są surowe konsekwencje prawne łącznie z karą pozbawienia wolności oraz grzywną wynoszącą od 5000 do 100 000 zł.